Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Secretaria / Compres

Compres

COMPRES.png GESTIÓ DE COMPRES :

Comandes de material i serveis :

EEBE

ÀmbitResponsableFuncionsTelèfonCorreu electrònicUbicació
Quadre resum per les compres que es realitzin per l'EEBE
Comandes de material per RECERCA GONZALEZ GARCIA, Mati Tècnica de Laboratori de Recerca 1 10 06 mati.gonzalez@upc.edu Edifici I planta 3 despatx I3.1
Comandes de material de DOCÈNCIA ORTEGA ALVAREZ, Esther

 

 

Tècnica de laboratori Docència
3 72 81

 

 

 

laboratori.quimica.eebe@upc.edu

 

 

Edifici A planta 4 despatx A4.30
SAN ANTONIO BENITO, Virginia 3 72 81
LOPEZ PEÑA, Irene 1 16 20
Comandes de FUNCIONAMENT GENERAL Compres EEBE Unitat de Recursos i Serveis de la UTGCDB 3 74 52 https://demana.upc.edu/utgcdb-urs/ Edifici A planta 10 despatx A10.46

ETSEIB

ÀmbitResponsableFuncionsTelèfonCorreu electrònicUbicació
Quadre resum per les compres que es realitzin per l'ETSEIB
Comandes de material per RECERCA CASTELLS DE AMORIN, Francisco Javier Tècnic de laboratori

Responsable Logístic
1 16 68 comandes.eq@upc.edu ETSEIB - Pavelló G - Planta 2
Comandes de material de DOCÈNCIA GAUCHIA SOLER, Carme

 

Tècnica de laboratori Docència
1 67 87   comandes.eq@upc.edu  ETSEIB - Pavelló G - Planta 2
RAMOS MUÑOZ, Carolina 5 44 89
Comandes de FUNCIONAMENT GENERAL MONTILLA CASTILLO, Mª Teresa Àrea de Suport a Departaments
i Instituts (ASDI)
1 60 48 eq.asdi.utgaeib@upc.edu ETSEIB - Edifici H - Planta 5

Tant a la Secció de Terrassa com a la Secció de Vilanova, les comandes les faran el personal de Laboratori assignat a tal efecte.

 

 

 

Tramitació d'expedients de contractació :

Al BOE núm. 272, de 9/11/2017 s’ha publicat la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Entre les nombroses novetats, configura el contracte menor com a procediment que requereix la iniciació d’un expedient de contractació i exigeix unes actuacions per part de les unitats responsables dels contractes.

A partir del dia 9 de març de 2018 els contractes menors que subscrigui la Universitat s'han de formalitzar d'acord amb el que preveu l'article 118: Son contractes menors els d’import inferior a 40.000 € si es tracta de contractació d’obres o de 15.000 € si es tracta de contractació de subministraments o serveis de tot tipus (IVA exclòs). (Nota de gerència sobre la contractació pública)

Per a més informació: Servei de Patrimoni i Contractació

IMPORTANT :

La compra de material de forma fraccionada (facturacions parcials d'un mateix equip o servei) és il·legal. Les auditories externes a les que la UPC es troba subjecta és realitzen per a períodes superiors a un any i qualsevol irregularitat que es trobi pot donar lloc a la reclamació del retorn dels imports abonats als responsables de la despesa realitzada fraudulentament.

 

 

 

Alta i baixa de inventari :

Alta a l'inventari :

Un bé serà considerat inventariable quan :

  1. No es tracti d'un bé fungible (es consumeix amb l'ús).

  2. Se li calculi una vida superior a un any.

  3. Tingui un cost unitari igual o superior a 450’76 € o bens de valor inferior però amb una mida significativa (Ex. Impressores, scanners, motors,....).

A totes les factures que incloguin un bé considerat inventariable s'ha d'adjuntar aquest formulari. Cap factura que contingui un bé d'aquestes característiques podrà ser comptabilitzada sense que prèviament aquest sigui donat d'alta a l'inventari de la UPC.

Baixa de l'inventari :

Per sol·licitar la baixa de l'inventari el responsable de l'equip a donar de baixa ha d'enviar un email a l' adreça eq.usd.utgcdb@upc.edu amb la següent informació :

  • Número d'actiu (podeu consultar-lo a l'etiqueta que ha de tenir l'equip).

  • Descripció de l'equip a donar de baixa.

  • Motiu de la baixa.

  • Ubicació de la baixa.

 

 

Facturació :

 

IMPORTANT


Perquè un document sigui considerat factura ha d'incloure les següents dades:

Nom: Universitat Politècnica de Catalunya (o UPC)
CIF: ES - Q0818003F
Adreça fiscal (*): Jordi Girona, 31 - 08034 Barcelona 

I la mateixa informació de l’empresa subministradora, així com, el número de factura i data.

(*) Encara que l'adreça de recepció del material sigui una altra –que haureu d’especificar en el moment de la comanda- és obligatori indicar l'adreça fiscal de la UPC.

Factures electròniques :

La Universitat Politècnica de Catalunya, amb la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya, ha implementat el procediment que permet rebre factures en format electrònic

Per a més informació: Servei de tramesa de factures electròniques (UPC-e.FACT)

 

Consulta de pagament de factures:

Per consultar el pagament de factures a proveïdors es pot accedir directament a: Consulta de Pagaments

 

 

  

Ingressos CTT :

 

Convenis:

Per aquells treballs desenvolupats amb tercers que superin el límit de 6.000 € s'haurà de signar un conveni entre l'entitat i la UPC i adjuntar un formulari (caràtula) que ha d'incloure la signatura del director del Departament.

Albarans :