Vés al contingut (premeu Retorn)

Procés de lectura de tesi

Informació sobre el procés de lectura de la tesi

Síntesi del procés de lectura de la tesi doctoral :

Quan el director de tesi consideri que la recerca efectuada està preparada per a la seva defensa pública, el doctorand/a haurà de lliurar a la secretaria del departament la documentació següent trobareu els impresos normalitzats a la pàgina web de l’Oficina de Doctorat.

 • L’autorització del director/s de tesi per fer el dipòsit (imprès ADT). Si el director de tesi no és del departament, cal també l’autorització del tutor.
 • Un resum de la tesi (màxim 4000 caràcters) en català o castellà i en anglès (imprès ResumTesi). El resum cal lliurar-lo en paper (signat pel doctorand) i, també, en un fitxer electrònic.
 • Dos exemplars de la tesi, relligats. Aquests exemplars són per enviar a dos doctors externs perquè facin un informe previ al dipòsit, a fi de millorar la qualitat del document final.
 • La proposta de tribunal. El director de tesi proposarà al departament una terna de 7 doctors experts en la matèria, que puguin formar part del tribunal (model T).

La secretaria del departament —sempre que la tesi hagi estat avaluada positivament per part de la comissió acadèmica del programa— enviarà la memòria de la tesi a dos doctors experts en la matèria de què tracti la tesi, perquè la revisin i facin les observacions que creguin oportunes (document normalitzat IE només si no s’opta a la menció europea). Aquests dos doctors han de ser externs al departament. El director de tesi pot proposar el nom de dos especialistes. Si aquests formulen comentaris o observacions, es comunicaran al doctorand. Si els dos informes són positius i la comissió acadèmica del programa considera la tesi satisfactòria, autoritzarà la tramitació de la tesi.

Per fer el dipòsit el doctorand s’haurà d’adreçar a l’Oficina de Doctorat, i haurà de lliurar, a més de la documentació anterior:

 • La sol·licitud de matrícula de dipòsit de tesi.
 • Dos exemplars més de la tesi que incorporin, si procedeix, els comentaris o observacions que hagin pogut formular els dos doctors externs que han fet la revisió. Almenys un dels exemplars ha d’incloure, després de la portada, un full amb el model d’acta de qualificació de la tesi (imprès acta TD). Aquests exemplars són per fer el dipòsit (un al vicerectorat i l’altre al departament).
 • La tesi en un arxiu pdf, per capítols.
 • Els informes emesos pels referees.
 • El pressupost del tribunal i l’acceptació de cada membre del tribunal, més el seu CV, si cal (se n’ocupa la secretaria del departament).
 • El títol de llicenciatura/enginyeria (no el resguard), amb una fotocòpia.
 • El DNI per als espanyols o el passaport per als estrangers, vigent, amb una fotocòpia.

Menció Europea al títol de doctor :

Pels doctorands que compleixin els requisits per optar a la Menció de Doctor Europeu, els documents varien una mica.
Cal afegir-hi:
 • La sol·licitud de la Menció de Doctor Europeu (imprès DE)
 • Una certificació original de l’estada de com a mínim 3 mesos, en una institució d’ensenyament superior de la Unió Europea.
 • 2 informes favorables de doctors de 2 institucions d’ensenyament superior de la Unió Europea. No hi ha format oficial per a l’emissió d’aquests informes però han de ser realitzats (i segellats) en paper oficial de cada institució. Aquests informes poden servir alhora com a informes previs al dipòsit, en substitució dels models IE.
Els requisits per optar a aquesta menció els trobareu al capítol II de la normativa:

El dipòsit de la tesi :

Una vegada reunida tota aquesta documentació, la tesi estarà dipositada al vicerectorat durant els 15 dies lectius a comptar des de l’endemà de la formalització de la matrícula de dipòsit. Se’n farà difusió a tota la comunitat de la UPC —a través de la pàgina web del departament i de la pàgina web de doctorat— a fi que qualsevol doctor/a la pugui examinar.

Transcorregut aquest període, si no s’han formulat observacions, la Comissió de Doctorat autoritzarà la lectura de la tesi i nomenarà el tribunal que l’ha de jutjar.

Designació del tribunal :

Una vegada nomenat el tribunal, el president/a convocarà l'acte de defensa de la tesi, que ha de ser comunicat pel secretari del tribunal a la Comissió de Doctorat (angelina.navarroarrobaGupc.edu), al doctorand i a la secretaria del departament (adm.eqarrobaGupc.edu) amb una antelació mínima de deu dies naturals.

La secretaria del departament enviarà, juntament amb el nomenament, un exemplar de la tesi a cadascun del membres titulars del tribunal i als dos membres suplents.

Els set exemplars de la tesi els ha de facilitar el doctorant. Els doctorands que hagin cursat algun programa de doctorat propi del departament (que no sigui interdepartamental) poden sol·licitar un ajut de 150€ per impressió i/o enquadernació de les tesis (us heu d’adreçar a carlos.llopartarrobaGupc.edu).

Lectura de la tesi :

Des que s’ha realitzat la matrícula del dipòsit de la tesi fins al dia de lectura, s’han de deixar passar un mínim de 41 dies (51, si hi ha observacions).
Com a norma general, la llengua de redacció de la tesi és la que s’utilitza en l’acte de defensa (català, castellà o anglès).

Per a altres idiomes o en cas d’optar a la Menció de Doctor Europeu, consulteu la normativa o adreceu-vos a la secretaria del departament.

La Comissió de Doctorat de la UPC pot suspendre per circumstàncies greus, l’autorització de la lectura fins al moment immediatament anterior a l’acte de defensa i exposició pública.

Després de la defensa pública de la tesi : 

El doctorand s’adreçarà a l’Oficina de Doctorat per sol·licitar el títol de doctor amb:

 • L’imprès de sol·licitud (imprès SolTitol).
És molt recomanable que el doctorand/a firmi un contracte de difusió de la tesi doctoral amb la UPC. Aquest contracte possibilita la digitalització de la tesi i la seva consulta remota per mitjà del servidor TDX, ampliant la repercussió i divulgació de la tesi. Trobareu descrits els drets, les obligacions, i altres aspectes com el de la propietat intel·lectual, etc. en el contracte que trobareu a la pàgina web de doctorat (imprès TDX, imprès CDU).

És convenient, també, que una vegada aprovada la tesi i abans d’incorporar-se al món laboral o participar en qualsevol estada de recerca postdoctoral, el doctorand/a sol·liciti a l’Oficina de Doctorat una certificació acadèmica oficial que contingui el seu expedient complet i una constància de què el seu títol de doctor està en tràmit.

Advertiment :

Aquest text és un resum de tot el procés de lectura que trobareu descrit a la pàgina web de doctorat de la UPC. En cas de dubte en la interpretació, preval la normativa de la UPC.

Heu de comptar que, si no es produeixen observacions a la tesi, el temps estimat des que es diposita la tesi fins que es pot fixar la data de lectura és de 50 dies naturals.