Vés al contingut (premeu Retorn)

SETRI

Grup de Tècniques de Separació i Tractament de Residus Industrials :

imatge setri 1L’activitat d’aquest grup pren com a eixos les següents línies: 

Desenvolupament de processos de separació :

Mitjançant diverses tecnologies per tal d'aplicar-les ja sigui per recuperació de metalls d'alt valor afegit o per eliminació tant d'espècies metàl·liques com de contaminants orgànics. Entre les tecnologies en les que s'ha treballat destaca la utilització de processos d'adsorció/absorció utilitzant residus vegetals, biopolímers, així com resines reactives i resines impregnades per la eliminació de contaminats. També s'ha treballat en el desenvolupament de processos de separació basats en membranes líquides de diferent configuració. 

Desenvolupament i validació de metodes analítics i de nous sensors per a la monitorització i control de paràmetres fisico-químics d’interès industrial i ambiental:

Basats en sistemes instrumentals de separació, tant cromatogràfics (HPLC) com electroforètics (CE) per a la determinació de disolvents organoclorats (DOCs) i compostos orgànics volàtils de les gasolines (BTEX) en aigües i sòls. D'altra banda es treballa en el desenvolupament de sensors químics basats en nous ionòfors o en compòsits per la determinació de metalls contaminants i altres ions d'interès industrial i ambiental, així com la determinació de les seves característiques de resposta. Aquests sensors s'implementen posteriorment en un sistema de monitorització. Aquest sistema integrat de monitorització basat en sensors químics ha estat enterament desenvolupat en els nostres laboratoris, tant en lo que es refereix en la construcció del hardware, del sistema de gestió de fluids, com de la instrumentació virtual associada, i s'utilitza pel control a temps real dels processos de biosorció de metalls emprant residus vegetals.

Estudi de la caracterització i tractament de residus :

Líquids i sòlids d'origen industrial i nuclear, estudi de la gestió i minimització de residus industrials i el seu impacte ambiental, així com l'anàlisi, avaluació i modelització del comportament de contaminats en el medi ambient en particular el comportament químic i migració de diferents espècies a la geosfera. Entre les espècies estudiades destaquen els actínids així com diferents espècies contaminants com ara el crom i l’arsènic. En aquest sentit també s'està estudiant la dissolució de l'òxid d'urani en diferents condicions experimentals per tal de predir el comportament del combustible gastat dipositat en formació geològica. Dintre d'aquesta línia es treballa en el desenvolupat noves tecnologies de restauració de sòls i aqüífers contaminats per compostos tant orgànics com inorgànics tenint en compte el risc per la salut humana i els ecosistemes.

Serveis Específics:

  • Estudis d'avaluació del risc per la salut humana i els ecosistemes.
  • Avaluació de nous materials pel tractament d'aigües contaminades amb metalls.
  • Avaluació de nous materials per la recuperació de metalls d'efluents líquids.
  • Desenvolupament de mètodes d'anàlisi químic de contaminants.

Equipament rellevant:

  • Absorció Atòmica.
  • HPLC.
  • Espectrometria UV-Vis.
  • Determinació Àrea Superficial
  • En col·laboració amb el CTM, Centre Tecnològic, ICP-MS, GC-MS, TOC, FT-IR.
  • Espectroscòpia Làser.

Persones de contacte :

JOAN DE PABLO RIBAS

joan.de.pablo.arrobaGupc.edu

ANA MARIA SASTRE REQUENA

ana.maria.sastrearrobaGupc.edu

Producció científica :

eprints upc

 imatge grup 15

Espectrofotometre d'absorció atòmica amb sips (dilüidor) i SPS-5 (Braç automàtic). VARIAN SPECTRAA-640